Algemene leveringsvoorwaarden

Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden.

1-1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten door H.J. Stange v.o.f., gevestigd te Elburg, hierna te noemen Stange, aangegaan.
1-1.1.1 De opdracht of bestelling van de opdrachtgever geldt als acceptatie van Stange zijn algemene voorwaarden. Bijzondere van de voor waarden van Stange afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 2 Aanbiedingen.

Alle aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Mondelinge aanbiedingen door Stange of zijn ondergeschikten zijn niet bindend, tenzij deze door hem schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 3 Overeenkomst.

3-1  De overeenkomst van koop en verkoop van goederen en uitvoering van werkzaamheden wordt eerst bindend voor Stange door zijn schriftelijke bevestiging.
3-2 Elke met Stange aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat hem van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend te zijner beoordeling. Opdrachtgever zal toestaan dat Stange zonodig informatie over hem opvraagt, voor welke informatie Stange zich zal wenden tot bureau Graydon te Amsterdam.
3-3   Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, maten, gewicht enz., als mede gegevens in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. door Stange bij de aanbieding verstrekt, zijn voor hem niet bindend en worden te goeder trouw gegeven.

Artikel 4 Intellectuele eigendomsrechten.

4-1  Op alle door Stange verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen behoudt hij zich alle intellectuele eigendomsrechten voor. Verveelvoudiging, openbaarmaking en kopiëren zijn slechts toegestaan met Stange zijn uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.
4-2  De in lid 1 bedoelde ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen blijven Stange zijn onvervreemdbaar eigendom en dienen op zijn eerste verzoek onverwijld geretourneerd te worden.
4-3 Voor elke in strijd met deze bepaling verrichte handeling is de wederpartij een gefixeerde boete verschuldigd van €4537,00, onverminderd Stange zijn recht om aanspraak te maken op volledige schadevergoeding.

Artikel 5 Prijzen.

5-1  Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen. Indien na de overeenkomst de prijzen van lonen, sociale lasten, omzetbelasting e.d. verhogingen ondergaan, ook al geschieden deze ingevolge reeds bij de aanbieding te  voorziene omstandigheden, zullen deze worden doorberekend.
5-2 Indien de prijsfluctuatie meer dan 5% bedraagt van de overeengekomen transactie, hebben beide partijen het recht om algehele verrekening te verlangen.

Artikel 6 Leveringstermijnen.

6-1 De overeengekomen leveringstermijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient de opdrachtgever Stange schriftelijk ingebreke te stellen. De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor Stange zijn de goederen te leveren of de werkzaamheden ter hand te nemen.
6-2 Stange staat in voor de soortechtheid van de door hem geleverde materialen en planten, overeenkomstig de omschrijving in de offerte.
6-3 Wanneer bestelde goederen, na het verstrijken der leveringstermijn niet door de opdrachtgever zijn afgenomen, staan die goederen voor zijn rekening en risico te zijner beschikking opgeslagen.

Artikel 7 Kwaliteit.

7-1 Tenzij uitdrukkelijk bijzondere kwaliteiten zijn overeengekomen kan Stange volstaan met de levering van normale handelskwaliteit.
7-2 Geringe afwijkingen in kwaliteit, kleur enz., geven geen reden tot afkeuring. Bij beoordeling de of een levering buiten toelaatbare grenzen afwijkt, moet een gemiddelde uit de levering worden genomen.
7-3 Ondergeschikte veranderingen (b.v. kleine modelveranderingen) van of aan de door Stange doorgeleverde artikelen, geven geen reden tot afkeuring.

Artikel 8 Annuleren.

8-1 Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en/of de goederen weigert af te nemen, is hij verplicht de door Stange reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet be- of verwerkt tegen de kostende prijs. Opdrachtgever is voorts verplicht Stange te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht/weigering van de goederen.
8-2 Opdrachtgever zal eveneens aan Stange als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs. Opdrachtgever is voorts verplicht Stange te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht/weigering van de goederen.
8-3 Onverminderd het vermelde in dit artikel behoudt Stange zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en/of volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 9 Wijziging van de opdracht.

9-1 Wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht.
9-2 Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Stange ter kennis zijn gebracht. Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.
9-3 Wijzigingen aangebracht, kunnen tot gevolg hebben, dat de voor de veranderingen overeengekomen levertijd door Stange buiten zijn verantwoordelijkheid wordt overschreden.

Artikel 10 Meer- en minderwerk.

10-1 Het werk omvat alleen datgene, dat tussen partijen schriftelijk is overeengekomen. Meer- en minderwerk voor of tijdens de uitvoering van de werkzaamheden mondeling of schriftelijk opgedragen, komt voor verrekening in aanmerking. De toepasselijkheid van het in artikel 7A:1646 B.W. bepaalde wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
10-2 Door Stange te maken kosten welke hun oorzaak vinden buiten zijn schuld, kunnen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 11 Vervoer.

De verzending geschiedt op de wijze als door Stange aangegeven. Wenst de opdrachtgever een zending anders te ontvangen, zoals o.a. door snel- of expresseverzending, dan zijn de extra kosten hieraan verbonden voor zijn rekening.

Artikel 12 Uitvoerbaarheid van de opdracht.

Indien tijdens de uitvoering van een aangenomen werk blijkt dat dit ten gevolge van aan Stange niet bekende omstandigheden of door overmacht niet uitvoerbaar is, dan heeft Stange het recht te vorderen dat de opdracht zodanig wordt gewijzigd dat de uitvoering van het werk mogelijk zal zijn, dan wel de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten zodat er een normale oplevering plaats kan vinden.

Artikel 13 Afspraken.

Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van Stange binden Stange niet, voorzover ze door Stange niet schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.

Artikel 14 Verplichtingen van de opdrachtgever.

14-1 De opdrachtgever zorgt ervoor dat Stange tijdig kan beschikken:
a. Over het gebouw of het terrein waar het werk moet worden uitgevoerd;
b. Over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of vervoer van materialen en werktuigen;
c. Over aansluitmogelijkheden voor elektrische machines, water en andere voor de uitvoering van het werk benodigde energie;
d. Over tekeningen van de ligging van kabels, buizen en leidingen.

14-2 De opdrachtgever is verplicht, zonder aanspraak op vergoeding, water, en elektriciteit, alsmede opslagruimte voor materialen ter beschikking te stellen, indien deze op of bij het werk aanwezig zijn.
14-3 Indien de opdrachtgever de levering van bepaalde materialen en/of de uitvoering van bepaalde onderdelen van het werk aan zich heeft voorbehouden, is hij aansprakelijk voor niet tijdige aanvoer of niet tijdige uitvoering daarvan.
14-4 Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren waarvoor de opdrachtgever verantwoordelijk is, kunnen de daaruit voor Stange voortvloeiende schade en kosten aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 15 Uitbesteding werk aan derden.

Opdrachtgever machtigt Stange om de opdracht door een door hem aan te wijzen derde, op een door Stange gewenst tijdstip te laten uitvoeren.

Artikel 16 Oplevering.

16-1 Het werk wordt geacht te zijn opgeleverd op het tijdstip waarop het werk compleet is uitgevoerd en Stange dit de opdrachtgever schriftelijk/mondeling heeft medegedeeld.
16-2 Indien enig goed niet tegelijk met het gereedkomen van het gehele werk kan worden geleverd, zal de oplevering toch kunnen geschieden.
16-3 Indien een bepaalde datum van oplevering is overeengekomen, wordt deze automatisch verlengd, indien stagnatie optreedt welke Stange niet kan worden aangerekend, zoals onwerkbaar weer, staking, uitsluiting, oorlog, oorlogsgevaar of andere bijzondere omstandigheden zoals in artikel “Overmacht” geregeld.

Artikel 17 Aansprakelijkheid.

17-1 Stange is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die  mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:
A. Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven;
B. Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld.

17-2 Stange is slechts aansprakelijk, voor zover zijn verzekering dit dekt, dan wel tot maximaal de factuurwaarde, voor schade aan het werk, hulpstukken materiaal en materieel, alsmede aan het werk en/of eigendommen van de opdrachtgever en/of derden, voorzover ontstaan door schuld van Stange of van hen, die door hem te werk zijn gesteld op de aan hem opgedragen werk(en).
17-3 Stange zal in beginsel niet gehouden zijn geleden bedrijf- en/of gevolgschade van een opdrachtgever te vergoeden zulks afhankelijk van de aard van de schuld.
17-4 Zodra materialen, onderdelen of gereedschappen, die voor uitvoering van de opdracht benodigd zijn, op het werk zijn aangevoerd draagt de opdrachtgever de aansprakelijkheid voor alle risico’s en schaden, van welke aard ook, die kunnen ontstaan aan de materialen, installaties, onderdelen of gereedschappen, zoals ontvreemding, brand, waterschade of beschadiging, zulks onverminderd de bevoegdheid van de opdrachtgever aan te tonen dat deze het gevolg is van nalatigheden aan de zijde van Stange.

Artikel 18 Reclame.

18-1 Opdrachtgever is verplicht terstond na de (op)levering van het werk c.q. de goederen deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, Stange terstond schriftelijk op de hoogte te brengen.
18-2 Indien de opdrachtgever niet binnen 10 dagen na de dag van de levering c.q. oplevering Stange wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd of opgeleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.

Artikel 19 Garantie.

19-1 Stange garandeert het door hem uitgevoerde werk, voor wat betreft nieuwe aanleg, gedurende een groeiseizoen bij normale winter, normale zomer en normaal onderhoud.
19-2 Op door opdrachtgever zelf afgehaalde en verwerkte beplanting verstrekt Stange geen garantie.
19-3 Op bestratingswerkzaamheden wordt geen garantie gegeven.

Artikel 20 Overmacht.

20-1 Buitengewone omstandigheden, zoals o.a. stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van Stange ex- en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van Stange, dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor Stange overmacht op, die hem ontheffen van zijn verplichting tot levering c.q. uitvoering van werk, zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden.
20-2 Stange is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te zijner eigen beoordeling om of de koopovereenkomst c.q. overeenkomst tot uitvoering van werk te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan.

Artikel 21 Eigendomsvoorbehoud.

21-1 Zolang Stange geen volledige betaling inzake van een overeenkomst van partijen met betrekking tot de uitvoering van werk of van de koop/verkoop heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen, eigendom van Stange.
21-2 Stange heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij liquideert, surséance van betaling aanvraagt of heeft verkregen, in staat van faillissement wordt verklaard of beslag op de goederen wordt gelegd.
21-3 Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, zijn de opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Artikel 22 Wanpresentatie en ontbinding.

22-1 Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor reeds ingebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is.
22-2 Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal Stange ingeval van wanprestatie het recht hebben de gesloten overeenkomst op te schorten, deze geheel of ten dele zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te verklaren, zulks te zijner keuze
22-3 De in lid 2 van dit artikel vermelde rechten heeft Stange eveneens, indien de opdrachtgever in staat van faillissement mocht worden verklaard of zijn faillissement wordt aangevraagd, indien hij surséance van betaling heeft aangevraagd of heeft verkregen, zijn onroerende goederen in beslag zijn genomen, zijn bedrijf in liquidatie is getreden of door een derde c.q. derden is of wordt overgenomen, of indien hij het voornemen heeft Nederland metterwoon te verlaten. In al deze gevallen zullen vorderingen, die Stange op de opdrachtgever heeft, opeisbaar zijn.

Artikel 23 Betaling.

23-1 Betaling dient te geschieden binnen 10 dagen na indiening van de nota, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
23-2 Stange is gerechtigd indien de betaling van de verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door hem is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente a. 1,25% per maand te berekenen, gerekend vanaf de dag van verzending van de facturen.
23-3 Stange is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.
23-4 De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom vermeerderd met de rente. Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand. Uit het enkele feit dat Stange zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.

Artikel 24 Geschillen.

Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de vestigingsplaats van Stange, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voor zover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.